آموزش رایگان تئوری موسیقی (بخش پنجم)


به قسمت پنجم رسیدیم امیدواریم آموزش رایگان تئوری موسیقی تا كنون برای شما مفید بوده باشد .

 

آموزش رایگان تئوری موسیقی (بخش اول)
آموزش رایگان تئوری موسیقی (بخش دوم)
آموزش رایگان تئوری موسیقی (بخش سوم)
آموزش رایگان تئوری موسیقی (بخش چهارم)

 

نت های نقطه دار:

۱) استکاتو یا مقطع (staccato) » اگر نقطه ای زیر یا بالای نتی قرار گیرد. نصف ارزشی زمانی آن اجرا شده و نصف دیگر به سکوت تبدیل می شود.

 

۲) متسو استكاتو : اگر زیر یا بالای این نقطه خطی قرار گیرد سه چهارم ارزش زمانی نت اجرا شده و باقیمانده به سكوت تبدیل می شود. چنین اجرایی را نیمه مقطع یا متسواستکاتومی گویند . (mezzo-staccato)

 

۳) اگر این علامت ۸ یا ۷ زیر یا بالای نتی قرار گیرد یک چهارم ارزش زمانی آن اجرا و باقی مانده به سکوت تبدیل می شود.

 

۴) سنکوپ : و از اتحاد ضرب ضعیف به ضرب قوی ایجاد می شود که باعث می شود جای ضرب قوی و ضعیف عوض شود هر چقدر ارزش زمانی ضرب ضعیف در سنکوپ نسبت به ضرب قوی کوتاهتر باشد هیجان و اضطراب در موسیقی شدیدتر می شود.

 

۵) ضد ضرب : اگر جای ضرب قوى یا قسمت قوى ضرب سکوت قرار گیرد حالتی شبیه به سنکوپ به وجود می آید که به آن ضد ضرب می گوییم . در حقیقت ضد ضرب نوعی سنکوپ است که در یک میزان به وجود می آید که به آن ضد ضرب می گوییم . در حقیقت ضد ضرب نوعی سنکوپ است

که در یک میزان به وجود می آید و به میزان بعد امتداد نمی یابد.

 

تئوری موسیقی

تئوری موسیقی

تفاوت «فاصله»

– تفاوت زیروبمی دو نت را گویند .

– در محاسبات موسیقی فاصله را همواره بالا رونده فرض می کنند.

– دو نت یک فاصله اگر پیاپی باشند آن را ملودیک و اگر همزمان باشند هارمونیک گویند.=

– فاصله ی بین دو نت پی در پی را متصل و به جز آن را منفصل می گویند.

 

« علامت های کروماتیک» ( تغییر دهنده)

 

– دیز( sharp) #

– دوبل دیز ##

– بمل  b

– دوبل بمل bb

– بکارNatural

 

سوری- ربع پرده صدای نت را زیر می کند.

کرون – ربع پرده صدای نت را بم می کند.

 

– اگر علامت های کروماتیک بین کلید سئل و کسر میزان قرار بگیرد، به آن حالت ترکیبی می گویند.

– اگر علامت های کروماتیک در یک میزان قرار بگیرد ( وسط قطعه باشد) حالت عرضی است.

* نكته ، برای خنثی کردن علامت های دوبل دیز و دوبل بمل یک بکار کافی است.

 

در فاصله ی یک پرده ۹ واحد کوچک به نام کما وجود دارد.

دو دیزو ر بمل به اندازه یک کما با هم فاصله دارند و با هم فرق می کنند.

– نیم پرده دیاتونیک: فاصله ی نیم پرده ای بین دو نت غیر همنام را نیم پرده دیاتونیکی گویند .

 

و هر نیم پرده دیاتونیک  4 کما است.

 

– نیم پرده کروماتیک : فاصله ی نیم پرده ایی بین دو نت همنام.

 

* هر نیم پرده ی کروماتیک ۵ کما است.

 

نت های آن هارمونیک (مترادف) – نت هایی که از نظر نام یکسان نیستند اما صدای یکسانی دارند.

مثل: می دیز و فا

 

کمیت و کیفیت فاصله (بنیه) :

– کمیت ها غير قابل تغییر ولی کیفیت قابل تغییر است.

– کمیت فاصله : ویژگی تغییر ناپذیر یک فاصله ها که شامل تمام نت های موجود در یک فاصله است.

 

یکم : فاصله دو نت مثل هم

اکتاو : به فاصله بین دو نت همنام متوالی

– کیفیت فاصله ها (بنیه) : به تعدا پرده و نیم پرده های موجود در یک فاصله گفته می شود که تغییر پذیر است.

I

و کیفیت در یک اوكتا و از DO تا Do:

 

یک : از دو تا نت ر : دوم بزرگ

از نت دو تا نت می : سوم بزرگ

از نت دو تا فا :چهارم درست

از نت دو تا سل :پنجم درست

از نت دو تا لا :ششم بزرگ

از نت دو تا سی :هفتم بزرگ

از نت دو تا دو : هشتم درست

 

یک اکتاو شامل ۶ پرده است.

* از هر نت تا خودش را یکم درست می گویند .

* فقط فواصل يکم ، چهارم، پنجم و هشتم نمی تواند درست باشد. و فاصله های درست نمی توانند بزرگ شوند.

 

منبع : سایت موسیقی ماهور

0 دیدگاه

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

    طراحی سایت