كتاب ساز شناسی موسیقی بوشهر

نقد و بررسی تخصصی كتاب ساز شناسی موسیقی بوشهر

سازشناسی موسیقی بوشهر

 

پژوهش و نگارش :محسن شریفیان

صاحب امتیاز : اداره كل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر

سال چاپ : 1384

 

 

 

گشت و گذار در ماهور

طراحی سایت